PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Aké máte s nami výhody?

Dohodnite si s nami úvodné stretnutie a vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku .

Účtovníctvo vedieme v programe MONEY. Máme však skúsenosti so softwarom POHODA, OMEGA a mzdovým programom OLYMP.

Vo väčšine prípadov spracovávame účtovníctvo u nás, ale máme aj klientov, ku ktorým chodíme do firmy a vedieme účtovníctvo v ich účtovnom programe. Poprípade sa vieme pripojiť cez vzdialený prístup a pracovať na diaľku.

Na základe plnej moci vytvoríme väzbu na daňový úrad a podávame daňové priznania k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, daňové priznania k dani z príjmov, k dani z motorových vozidiel a iné.

Ak máte zamestnancov, taktiež na základe splnomocnenia urobíme väzbu so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami, kde mesačne posielame výkazy. Poprípade prihlásime alebo ohlásime vašich zamestnancov.

Každý klient dostane podľa dohody buď mesačne alebo kvartálne report o stave svojej firmy v podobe výsledovky, kde vidí svoj výsledok hospodárenia. Poprípade ak má klient záujem dostane aj iné výstupy napr. saldo odberateľov alebo dodávateľov, stav pohľadávok a záväzkov, stav majetku, atď.

Raz ročne na konci účtovného obdobia vypracujeme klientom účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmov, ktorú posielame elektronicky na daňový úrad. Účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním dostanete v tlačenej aj v elektronickej podobe.

Zastupujeme klientov aj na daňovom úrade napr. pri registrácii za platiteľa dane alebo pri daňovej kontrole.

Pre klientov spracovávame aj štatistické výkazy, registrácie na daňový úrad, vyhotovujeme vyúčtovania pracovných ciest a iné.

Súčasťou komplexného spracovania podvojného účtovníctva je:

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 • vedenie bankovej knihy
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • vedenie knihy daňových dokladov
 • vypracovanie Priznania k DPH a Kontrolného výkazu (mesačne alebo kvartálne)
 • vypracovanie Súhrnného výkazu (mesačne alebo kvartálne)
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy majetku
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 • vedenie bankovej knihy
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy majetku

Ako prebieha naša spolupráca?

 1. Každý mesiac Vám pripomenieme doručenie dokladov
 2. Doklady nám doručíte buď elektronicky, osobne alebo poštou
 3. Všetky doklady podrobne skontrolujeme
 4. Upozorníme Vás, ak nám nejaké doklady chýbajú
 5. Všetky doklady čo najskôr zaúčtujeme
 6. Nejasnosti v dokladoch s Vami vzájomne od komunikujeme
 7. Upozorníme Vás, na prípadné daňové a účtovné riziká
 8. Zodpovieme Vaše účtovné a mzdové otázky
 9. Podáme priznanie k DPH a všetky potrebné výkazy
 10. Informujeme Vás o podaní a platbách
 11. Pošleme Vám výstup o stave vašej firmy

CENNÍK

Minimálna mesačná suma pre neplatiteľa DPH je 50€ bez DPH (aj pri nulovom počte dokladov za daný mesiac). K tejto sume sa ešte pripočítava paušál za položky podľa skutočného mesačného počtu účtovných položiek.

Minimálna mesačná suma pre platiteľa DPH je 70€ bez DPH (aj pri nulovom počte dokladov za daný mesiac). K tejto sume sa ešte pripočítava paušál za položky podľa skutočného mesačného počtu účtovných položiek.

Cenník paušálneho spracovania podvojného účtovníctva Bratislava                                       

od 0 do 30 položiek mesačne                                     33 €

od 31 do 50 položiek mesačne                                    77 €                                     

od 51 do 100 položiek mesačne                                  104,50 €                                       

od 101 do 150 položiek mesačne                                  154€                                     

od 151 do 200 položiek mesačne                                 209€                                      

od 201 do 300 položiek mesačne                                297€                                      

od 301 do 400 položiek mesačne                                385€                                     

od 401 do 500 položiek mesačne                                484€                                      

od 501 do 600 položiek mesačne                                572€

od 601 do 700 položiek mesačne                                649€

od 701 do 800 položiek mesačne                                715€

od 801 do 900 položiek mesačne                                770€

od 901 do 1000 položiek mesačne                               825€

od 1000 a viac položiek mesačne                               po dohode

Jednorazové spracovanie účtovníctva                     od 1,20 €/ položka

Účtovná položka je jeden účtovný zápis (jeden riadok v peňažnom denníku).

Presné ceny za spracovanie účtovníctva závisia vždy od konkrétnej dohody s klientom, pri ktorej sa zvažujú faktory ako forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Pre presne stanovené ceny vedenia účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.

Máte nejaké otázky?

Poradíme vám ako si správne v rámci aktuálne platnej legislatívy optimalizovať dane.